Рішення адмінколегії АМКУ

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

_______________ Херсон № ___________


Справа № __________

Про початок розгляду справи
про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції

Адміністративна колегія Херсонського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (надалі - адміністративна колегія територіального відділення), розглянувши подання від 25 березня 2014 року №2-39/17 Другого відділу досліджень і розслідувань про початок розгляду справи за наявністю в діяннях виконавчого комітету Херсонської міської ради (надалі – Виконком) ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції,

ВСТАНОВИЛА:

За результатами розгляду колективної заяви ТОВ «Авто – плаза», ДП «Арт – Ерія», ТОВ «Елвін», ТОВ «Херсонелектросервіс» та ПП Піркл В.А., яка надійшла до Херсонського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (надалі – територіальне відділення) від прокуратури Херсонської області (вхідний територіального відділення від 10.02.2014 №2-17/10), щодо ознак порушення Виконкомом (ідентифікаційний код 04059958) законодавства про захист економічної конкуренції на ринку послуг з розміщення об'єктів зовнішньої реклами в адміністративних межах Херсонської міської ради, встановлено таке.

Херсонська міська рада є юридичною особою. Вид діяльності за КВЕД: 75.11.4 – управління на рівні районів, міст, районів у містах. Виконавчий комітет Херсонської міської ради - орган, який відповідно до Конституції України та статті першої Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» створюється міською радою для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування.

Рішення Херсонської міської ради та її виконавчого органу, прийняті в межах своєї компетенції, є обов'язковими для виконання всіма розташованими на території міста підприємствами, організаціями і установами, кооперативними та іншими громадськими організаціями, їх органами, а також посадовими особами і громадянами.

Загальні правові засади здійснення в Україні діяльності з розміщення об'єктів зовнішньої реклами визначають Закон України «Про рекламу» (надалі – Закон) та Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 №2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» (надалі – Постанова).

Відповідно до пункту першого статті 16 Закону, розміщення зовнішньої реклами у населених пунктах проводиться на підставі дозволів, що надаються виконавчими органами сільських, селищних, міських рад.

Згідно з пунктом другим Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених Постановою (надалі – Типові правила), дозвіл - документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці.

Порядок розміщення зовнішньої реклами встановлюється виконавчими органами сільських, селищних, міських рад відповідно до Типових Правил (пункт 3 Типових правил). Крім того, пунктом 3 Постанови зобов'язано органи місцевого самоврядування привести власні нормативно-правові акти з питань розміщення зовнішньої реклами у відповідність до Типових правил.

На виконання пункту 3 Типових правил, Виконкомом було прийнято рішення від 19.02.2013 №25 «Про затвердження Правил розміщення та експлуатації об'єктів зовнішньої реклами та інформації в місті Херсоні й тарифів на користування міськими територіями і об'єктами під розміщення зовнішньої реклами та інформації» (надалі – Рішення №25 Виконкому).

За результатами проведеного аналізу Рішення №25 Виконкому щодо його відповідності Типовим правилам територіальним відділенням було встановлено таке.

1. Відповідно до абзацу третього пункту 10 Типових правил, у разі прийняття рішення про відмову у встановленні пріоритету, заявнику надсилається вмотивована відповідь із зазначенням дати встановлення пріоритету іншого заявника на заявлене місце розташування рекламного засобу або дати і номера рішення виконавчого органу ради про надання дозволу на заявлене місце іншій особі. Тобто, Постановою визначені підстави для відмови заявнику у встановленні пріоритету лише у випадках, коли заявлене для розташування місце розміщення рекламного засобу вже зайнято іншим суб'єктом господарювання.
Згідно з пунктом 4.1.2 «Правил розміщення та експлуатації об'єктів зовнішньої реклами та інформації в місті Херсоні» (надалі – Правила розміщення рекламних засобів в м.Херсоні), затверджених Рішенням №25, Виконкомом у встановленні пріоритету може бути відмовлено, якщо:
1.1) на вказаному місці відсутня технічна можливість установки конструкції та/або рекламний засіб не відповідає Збірнику типових спеціальних конструкцій для розміщення зовнішньої реклами в місті Херсоні, затвердженому рішенням виконкому;
1.2) за наявності даних, відповідно до бази даних, про перенасиченість указаної ділянки елементами зовнішньої реклами;
1.3) у заявника існує заборгованість з оплати за договором, пені або штрафних санкцій за несвоєчасну оплату за чинним договором;
1.4) у заявника зафіксовані, самовільно встановлені рекламні засоби та рекламні засоби, встановленні без дозвільних документів;
1.5) у разі неестетичного вигляду та/або при розміщенні рекламоносіїв не забезпечуватиметься видимість уже встановлених рекламних засобів;
1.6) отримано негативний висновок містобудівної ради;
1.7) таке рекомендовано Радою з питань розміщення зовнішньої реклами в м. Херсоні (надалі – Рада).
При цьому, пункти 1.1 та 1.5 Правил розміщення рекламних засобів в м.Херсоні суперечать пункту 18 Типових правил, яким визначено, що під час надання дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами забороняється.
Таким чином Виконком, прийнявши Рішення №25, ввів додаткові обмеження у встановленні пріоритету на місце розташування рекламного засобу, не передбачені Типовими правилами. Одночасно, пункти Правил розміщення рекламних засобів в м.Херсоні, пов'язані з відмовою у наданні пріоритету через невідповідність Збірнику типових спеціальних конструкцій або неестетичного вигляду, суперечать Типовим правилам.
2. Відповідно до пункту 28 Типових правил, у разі зміни містобудівної ситуації та необхідності зміни місця розташування рекламного засобу, розповсюджувачу зовнішньої реклами надається інформація про інше рівноцінне місце.
Згідно з пунктом 4.4.3 Правил розміщення рекламних засобів в м.Херсоні, у разі зміни містобудівної ситуації, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, дія дозвільного документа припиняється.
Таким чином Виконком, прийнявши Рішення №25, ввів додаткові, не передбачених Типовими правилами, підстави для припинення дії дозволу.
3. Відповідно до пункту 29 Типових правил, строк дії дозволу продовжується на підставі заяви , яка подається розповсюджувачем зовнішньої реклами у довільній формі не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії дозволу.
Згідно з пунктом 4.5.1 Правил розміщення рекламних засобів в м.Херсоні строк дії дозволу не продовжується.
Таким чином Виконком, прийнявши Рішення №25, ввів не передбачену Типовими правилами заборону на продовження строку дії дозволу на розміщення об'єкта зовнішньої реклами.
4. Відповідно до пункту 31 Типових правил, дозвіл скасовується до закінчення строку дії на підставі рішення Виконкому за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами у разі невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом шести місяців або непереоформлення дозволу в установленому порядку. Перелік підстав для скасування дозволу визначений у пункті 31 Типових правил є вичерпним.
Згідно з пунктом 4.7.1 Правил розміщення рекламних засобів в м.Херсоні дозвіл скасовується до закінчення строку дії:
- за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами;
- у разі невиконання зобов'язань, передбачених Договором, за рекомендацією Ради;
- у разі невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом шести місяців або непереоформлення дозволу в установленому порядку;
- у разі невідповідності Концепції розвитку зовнішньої реклами в місті Херсоні;
- у разі непереоформлення Дозволу в установленому порядку;
- припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація), якщо інше не визначено законом;
- припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
- встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації.
Таким чином Виконком, прийнявши Рішення №25, ввів додаткові, не передбачені Типовими правилами підстави для скасування дії дозволу до закінчення строку його дії.

Отже, Виконком прийнявши Рішення №25, ввів не передбачені Типовими правилами додаткові обмеження у встановленні пріоритету на місце розташування рекламного засобу, а також, додаткові підстави для скасування дії дозволу до закінчення строку його дії та заборону на продовження строку дії дозволу.

Скасування Виконкомом дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами з порушенням норм чинного законодавства, безпідставна відмова суб'єктам господарювання у отриманні ними пріоритету на місце розташування рекламного засобу, заборона з порушенням норм чинного законодавства у продовженні строку дії дозволу, можуть призвести до обмеження індивідуальної свободи суб'єктів господарювання на відповідному ринку, у тому числі у вигляді неможливості формування власних програм діяльності та розвитку підприємства, що може призвести до обмеження конкуренції.

Негативний вплив, за якого певний рівень як наявної, так і потенційної конкуренції залишається, але індивідуальна свобода суб'єктів господарювання визначати власну ринкову поведінку, а також ефективність функціонування системи вільного ринку знижується у більшій або меншій мірі, характеризується як «обмеження конкуренції».

Таким чином, дії виконавчого комітету Херсонської міської ради щодо прийняття рішення від 19.02.2013 №25 «Про затвердження Правил розміщення та експлуатації об'єктів зовнішньої реклами та інформації в місті Херсоні й тарифів на користування міськими територіями і об'єктами під розміщення зовнішньої реклами та інформації», яким встановлені не передбачені чинним законодавством України додаткові обмеження на ринку послуг з розміщення об'єктів зовнішньої реклами в адміністративних межах Херсонської міської ради, мають ознаки порушення пункту 3 статті 50, статті 15 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних дій органу місцевого самоврядування, які можуть призвести до обмеження конкуренції.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 12 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 36 і 37 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктом 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року за № 291/5482 (із змінами), пунктом 203 Правил розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), адміністративна колегія Херсонського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Розпочати розгляд справи відносно виконавчого комітету Херсонської міської ради (ідентифікаційний код 04059958) за наявністю в його діях щодо прийняття рішення від 19.02.2013 №25 «Про затвердження Правил розміщення та експлуатації об'єктів зовнішньої реклами та інформації в місті Херсоні й тарифів на користування міськими територіями і об'єктами під розміщення зовнішньої реклами та інформації», яким встановлені не передбачені чинним законодавством України додаткові обмеження на ринку послуг з розміщення об'єктів зовнішньої реклами в адміністративних межах Херсонської міської ради, ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 3 статті 50, статтею 15 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних дій органу місцевого самоврядування, які можуть призвести до обмеження конкуренції.

2. Доручити збирання та аналіз доказів у справі Другому відділу досліджень і розслідувань.

3. Про початок розгляду справи повідомити виконавчий комітет Херсонської міської ради.Голова територіального відділення –

голова колегії: А.І. Ротова

© 2021 Інформаційне агентство "Херсонці". Всі права захищені.
Використання матеріалів ІА "Херсонці" може здійснюватись лише при наявності "активного гіперпосилання" на "Херсонці", а також на сам матеріал.
Редакція може не поділяти думку авторів і не несе відповідальність за достовірність інформації.
email: kherson.inform@ukr.net, контакти, архів