Надбавки до пенсій ветеранів війни

Анатолій НІКОЛАЄВ. ( Новий день № 5 (5052) 31.01.13)

З 1 січня 2013 року набрали чинності зміни, внесені до Закону Украї­ни «Про статус ветеранів війни, гаранти їх соціального захисту», яки­ми розширено соціальні пільги учасників бойових дій та інвалідів війни.

— Сьогодні на обліку в нашій області пере­бувають 1740 інвалідів війни та 3215 учасників бойових дій, — повідомила Зінаїда Лазарєва, начальник Головного управління Пенсійного фонду України в Херсонській області. — Внесені зміни поширюються на осіб, які досягли 85 і більше років та які є учасниками бойових дій у період Великої Вітчизняно'! війни 1941—1945 років, інвалідами війни II та III групи з числа учасників бойових дій. На такі категорії ветеранів війни відтепер поширюються пільги, що передбачені для інвалідів війни І групи.

Розміри пенсій учасникам бойових дій ви­значаються Законом України «Про загальнообо­в'язкове державне пенсійне страхування». Інва­ліди ж війни мають право на вибір закону, відпо­відно до якого обчислюватиметься розмір їхніх пенсій: «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» або «Про пенсійне забез­печення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

При цьому розмір пенсій, обчислених за нор­мами Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», залежить від тру­дового внеску кожної конкретної особи та від того, який заробіток вона отримувала у період роботи,

— Під час обчислення пенсій по інвалідності за нормами Закону України «Про пенсійне за­безпечення осіб, звільнених з військової служ­би, та деяких інших осіб» їх розмір визначають у встановлених відсотках від середньомісячного заробітку інваліда залежно від групи інвалід­ності: інвалідам війни І групи — 100%, II групи — 80%, III групи — 60% відповідних сум грошо­вого забезпечення (заробітку), — пояснила Зінаїда Лазарєва. — У разі, якщо розмір пенсії інваліда, обчислений таким чином, не досягає мінімального розміру, встановленого законо­давством, така пенсія забезпечується мінімаль­ним розміром.

Окрім того, до розміру пенсії ветеранів війни встановлюються різноманітні надбавки та підви­щення. Так, Законом України «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни» держава забезпечує виплату цільової грошової допомоги на прожиття. Роз­міри цієї допомоги становлять: для інвалідів війни І групи — 70 гривень, II та III груп — 50 гри­вень, для учасників бойових дій — 40 гривень, незалежно від розміру отримуваної пенсії.

Нагадаємо, торік за Постановою Кабінету Міністрів України «Про підвищення рівня со­ціального захисту найбільш вразливих верств населення» основні розміри пенсій, обчислені за законами України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» та «Про пен­сійне забезпечення осіб, звільнених з військо­вої служби, та деяких інших осіб», та підвищен­ня до пенсії у зв'язку зі зростанням середньої заробітної плати по Україні за минулі роки, було збільшено на 25%.

Також підвищенню підлягали виплати дер­жавної соціальної допомоги на догляд, відпо­відно до Закону України «Про державну соціаль­ну допомогу особам, які не мають право на пен­сію та інвалідам».

Однією з пільг, передбачених ст. 13 Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціаль­ного захисту» для інвалідів війни І групи, є підви­щення до пенсії у розмірі 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Отже, такий розмір підвищення до пенсії з 1 січня 2013 року отримають учасники бойових дій у період Великої Вітчизняної війни (мали до цього 25% цього показника), а також інваліди війни II та III групи (одержували торік підвищення у розмірі 40% та 30% такого прожиткового стан­дарту відповідно), які досягли 85 років і більше.

Величина прожиткового мінімуму для осіб, котрі втратили працездатність, визначається законом про Державний бюджет України на відповідний рік. Законом України «Про Держав­ний бюджет України на 2013 рік» передбачено, зокрема, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, з 1 січня — 894 грн., з 1 грудня — 949 грн.

Мінімальні пенсійні виплати з урахуванням підвищень, допомог і надбавок встановлюють­ся на рівні не нижчому: для інвалідів І групи — 2547,90 грн.; II групи - 2279,70 грн.; III групи — 2011,50 грн.; для учасників бойових дій — 1475,10 грн. Утих випадках, коли розмір пенсії менший за встановлений законодавством, пен­сіонерам надається дотація у розмірі, якого не вистачає до мінімальної пенсійної виплати. Якщо ж загальний розмір пенсії у ветеранів більший, ніж мінімальна пенсійна виплата, пен­сія не перераховується.

— Більшість ветеранів відзначена урядови­ми нагородами, і їм встановлена пенсія за особ­ливі заслуги перед Україною, — додала Зінаїда Лазарєва. — Така пенсія встановлюється як над­бавка до пенсії понад мінімальні пенсійні ви­плати в розмірах від 25% до 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тобто від 223,50 до 357,60 гривні.

Слід зазначити, що перерахунок пенсії буде здійснений автоматизовано за документами пенсійної справи, враховуючи наявні дані про дату народження та відомості, що підтверджу­ють відповідний статус особи.