Чому порушується обмін речовин?

Чому порушується обмін речовин?

Обмін ре­чо­вин являє со­бою ос­но­ву життєдіяльності і є найважливішою специфічною озна­кою живої матерії. Зав­дя­ки про­це­сам обміну ре­чо­вин відбувається пе­ре­бу­до­ва вступників хар­чо­вих ре­чо­вин в спо­лу­ки, характерні для да­но­го організму і ви­ко­рис­то­ву­ють­ся як будівельний і енер­ге­тич­ний матеріал.

І про­цес трав­лен­ня, і ви­ве­ден­ня з організму за­лиш­ко­вих продуктів і шлаків відносяться до постійного для лю­ди­ни обміну ре­чо­вин. У цьо­му процесі бе­руть участь всі сис­те­ми людсь­ко­го організму, у то­му числі і цент­раль­на, і ве­ге­та­тив­на нер­во­ва сис­те­ми.

За­галь­не по­ру­шен­ня обміну ре­чо­вин проявляється зру­шен­ня­ми в ос­нов­но­му обміні; од­ним з наслідків та­ко­го по­ру­шен­ня є на­ко­пи­чен­ня надмірних продуктів метаболізму. Ожиріння - при­клад та­ко­го зру­шен­ня в процесі обміну.

В основі ожиріння зна­хо­дить­ся та­ка ситуація, при якій про­це­си утво­рен­ня жи­ру з по­жив­них ре­чо­вин пе­ре­ва­жа­ють над про­дук­та­ми йо­го роз­па­ду. Найчастіше, як ствер­джу­ють фахівці-ме­ди­ки, ожиріння викликається сис­те­ма­тич­ним переїданням або не­пра­виль­ним хар­чу­ван­ням.

Замість натуральної гарної їжі лю­ди, що жи­вуть у місті, по­чи­на­ють вжи­ва­ти в їжу різні про­дук­ти з кон­сер­ван­та­ми, аро­ма­тич­ни­ми і біологічними до­бав­ка­ми, які спри­я­ють по­ру­шен­ню обміну ре­чо­вин.

Особ­ли­во шкідливо так зва­не швид­ке хар­чу­ван­ня.

В останні ро­ки ожиріння ста­ло ве­ли­чез­ною про­бле­мою для цивілізованого світу, особ­ли­во для жителів мегаполісів, де час­то йдуть в їжу гам­бур­ге­ри, хот-до­ги та інші різні сандвічі і бу­тер­бро­ди, вик­люч­но шкідливі для здо­ров'я.

У сільських жителів, які досі пе­ре­ку­шу­ють відварною кар­топ­лею, помідорами і огірками, за­хво­рю­вань, пов'яза­них з ожирінням і йо­го наслідками, у ба­га­то разів мен­ше. Це в чер­го­вий раз до­во­дить, що людині слід праг­ну­ти бу­ти ближ­че до при­ро­ди, її дарів, на­ту­раль­них продуктів.

У Японії, де, не­зва­жа­ю­чи на те, що європейська кух­ня по­сту­по­во вхо­дить у по­бут лю­дей, ду­же не­га­тив­но став­лять­ся до жирної, важкої їжі, до переїдання на ніч, до продуктів швид­ко­го хар­чу­ван­ня.

От­же, го­лов­на при­чи­на ожиріння - це вжи­ван­ня в їжу продуктів з син­те­тич­ни­ми до­бав­ка­ми.

В да­ний час фахівцями підраховано, що існує більше тисячі різних хар­чо­вих до­ба­вок в що­ден­ний раціон су­час­но­го жи­те­ля Землі. Більша час­ти­на цих син­те­тич­них до­ба­вок не тільки не ко­рис­на, але і впливає на організм будь-якої лю­ди­ни, сприяє на­ко­пи­чен­ню токсинів в організмі.

До речі, тре­ба відзначити, що в більшості випадків до­бав­ки вво­дять­ся в ті про­дук­ти, які в них зовсім не по­тре­бу­ють, на­прик­лад, ре­чо­ви­ни, відбілюючі ба­тон або до­да­ю­чи фар­би в кон­сер­во­ва­ний зе­ле­ний го­ро­шок.

Синтетичні до­бав­ки де­шев­ше на­ту­раль­них, то­му ви­ко­рис­то­ву­ють­ся при готуванні тих або інших продуктів.

Постійне вжи­ван­ня їжі з син­те­тич­ни­ми до­бав­ка­ми завдає організму лю­ди­ни непоправної шко­ди; особ­ли­во страж­да­ють трав­на і видільна сис­те­ми, от­же, і обмін ре­чо­вин. Організм прос­то не мо­же добре пра­цю­ва­ти, ко­ли він пе­ре­ван­та­же­ний чу­жи­ми для ньо­го до­бав­ка­ми.

То­му на­ма­гай­те­ся хар­чу­ва­ти­ся на­ту­раль­ни­ми про­дук­та­ми, уни­кай­те хар­чо­вих барвників і різних шкідливих до­ба­вок. Во­ни при­зво­дять не ли­ше до на­ко­пи­чен­ня зайвої ва­ги, але і до депресії, нер­во­вих розладів, що у свою чер­гу так са­мо заважає нормальній роботі організму.

Обмінні про­це­си в організмі лю­ди­ни по­ру­шу­ють­ся при не­пра­виль­но­му прийомі їжі. Як ми за­зви­чай їмо? Найчастіше поспішаючи, на бігу, іноді не снідаючи, пе­ре­хо­пив­ши в обід і переїдаючи на ніч.

Крім то­го, останнім ча­сом постійно поспішаючі лю­ди звик­ли пе­ре­ку­шу­ва­ти кілька разів про­тя­гом дня, бук­валь­но на хо­ду, час­то всу­хом'ят­ку. Наш бідний організм прос­то не мо­же пра­виль­но за­сво­ю­ва­ти їжу в та­ко­му режимі, і починається по­ру­шен­ня обмінних процесів. Найголовніший наслідок та­ко­го ре­жи­му хар­чу­ван­ня - на­ко­пи­чен­ня над­лиш­ку не­вит­ра­че­них жирів.

На­ма­гай­те­ся не поспішати за їжею, виділяйте для цьо­го до­статньо ча­су. Виг­ляд і за­пах їжі повинні вик­ли­ка­ти ли­ше позитивні емоції, тоді їжа повністю засвоїться. Перш ніж по­клас­ти шма­то­чок їжі в рот, уявіть собі, що це вже зроб­ле­но. Як­що про­ков­т­ну­ти лег­ко - це спри­ят­ли­во для прий­о­му їжі, як­що ковтається на­си­лу - ви вже на­си­ти­ли­ся, час зу­пи­ни­ти­ся.

Японські лікарі роз­ро­би­ли спеціальну схе­му, по­ря­док хар­чу­ван­ня, при яко­му обмін ре­чо­вин не тільки не порушується, але і налагоджується. За цією схе­мою, ду­же прос­тою і до­ступ­ною аб­со­лют­но всім, слід два ра­зи на місяць - у пов­ний місяць і новомісяччя - утри­ма­ти­ся від їжі і пи­ти ли­ше мінеральну во­ду.

Але ко­жен тиж­день, тоб­то чо­ти­ри ра­зи на місяць, прос­то необхідно влаш­то­ву­ва­ти собі бен­ке­ти з улюб­ле­них продуктів. В інші дні необхідно до­три­му­ва­ти­ся ро­зум­но­го хар­чу­ван­ня, зберігаючи та­ким чи­ном постійну ва­гу і молодість, не відчуваючи прак­тич­но ніяких поз­бав­лень для організму.

Існує спеціальна азіатська піраміда хар­чу­ван­ня, яка вважається найбільш пра­виль­ною і здо­ро­вою на планеті. В основі піраміди ле­жать найбільш корисні і правильні, за сло­ва­ми японсь­ких кулінарів і медиків, про­дук­ти: рис, лок­ши­на, ку­ку­руд­за, овочі, бобові, рослинні олії (ба­жа­но нерафіновані).На­ступ­ний по­верх піраміди - ри­ба і мо­реп­ро­дук­ти, тоб­то теж здо­ро­ва і ко­рис­на їжа; далі - яй­ця, ку­ря­ти­на, солодощі, і в завершенні піраміди - м'ясо. При­близ­но так ра­дять роз­к­лас­ти про­дук­ти по частоті й кількісті що­ден­но­го вжи­ван­ня японські фахівці. Це до­по­мо­же на­ла­го­ди­ти обмінні про­це­си в організмі.